Logo

E drejta komerciale / tregtare

Kompania jonë ofron shërbime të plota juridike në fushën e së drejtës komerciale/tregtare që zbatohet në Kosovë. Gjithashtu, ofrojmë këshilla për çështjet e tregtisë, regjistrimin e produkteve, strukturën e korporatës dhe rregullativën e brendshme ligjore, duke përfshirë themelimin/korporatizimin, marrëveshjet e aksionarëve, e kështu me radhë. Përveç kësaj, me padi inicojmë konteste para gjykatave kundër kompanive që janë në shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale dhe detyrimeve kontraktuale në mes të palëve/kompanive.